آموزش موزیکال زبان انگلیسی

آموزش میوه ها به زبان انگلیسی

آموزش میوه های سیب و موز به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش زبان انگلیسی به کودکان

آموزش رنگ زرد به زبان انگلیسی

آموزش موزیکال زبان انگلیسی – آموزش رنگ زرد به زبان انگلیسی به صورت موزیکال برای کودک

.

آموزش رنگ زرد به زبان انگلیسی

آموزش موزیکال زبان انگلیسی – آموزش رنگ زرد به زبان انگلیسی به صورت موزیکال برای کودک

آموزش زبان انگلیسی به کودکان

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی

آموزش رنگ های زرد، سبز، قرمز، آبی، بنفش به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی

آموزش رنگ نارنجی به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب

آموزش میوه ها به زبان انگلیسی

آموزش میوه پرتقال به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب

آموزش میوه ها به زبان انگلیسی

آموزش میوه موز به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش میوه ها به زبان انگلیسی

آموزش میوه های سیب و موز به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش میوه ها به زبان انگلیسی

آموزش میوه موز به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش حیوانات به زبان انگلیسی

آموزش حیوان فیل به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش حیوانات به زبان انگلیسی

آموزش حیوان فیل به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش اعداد

آموزش عدد یک به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی

آموزش رنگ نارنجی به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب.

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی

آموزش رنگ های نارنجی – سیاه – بنفش – سبز – قرمز و آبی

آموزش میوه ها به زبان انگلیسی

آموزش میوه هندوانه (watermelon) به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب

آموزش میوه ها به زبان انگلیسی

آموزش میوه هندوانه (watermelon) به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب

آموزش اعداد و حیوانات به زبان انگلیسی

آموزش اعداد و حیوانات به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب

آموزش اعداد به زبان انگلیسی

آموزش اعداد  به زبان انگلیسی به صورت موزیکال و جذاب

آموزش حیوانات جنگلی به زبان انگلیسی

آموزش حیوانات جنگلی از جمله شیر و ببر و مار و… به صورت موزیکال و جذاب

فهرست